چهارشنبه , ۲۴ مهر ۱۳۹۸

قیمت روزانه باتری فرسوده

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۸۲۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۷۰۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۲۹۴۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۴۵۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۰۷ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۸۲۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۷۰۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۲۹۴۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۴۵۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۰۷ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۸۰۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۶۸۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۲۹۲۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۴۲۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۰۱ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۸۴۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۷۲۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۹۷۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۴۸۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۱۴ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۹۳۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۸۱۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۰۶۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۵۹۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۳۹ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۹۶۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۸۳۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۰۸۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۶۱۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۴۵ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۹۸۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۸۵۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۱۱۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۶۴۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۵۲ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۹۸۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۸۵۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۱۱۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۶۴۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۵۲ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۹۸۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۸۵۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۱۱۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۶۴۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۵۲ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

🔔 قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۹۶۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۸۳۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۰۸۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۶۱۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۴۵ تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی …

بیشتر بخوانید »
تماس با ما
error: Content is protected !!