0
(0)

سابقه تاریخی بازیافت درھرکشور متناسب با پیشینه صنعتی شدن آن جامعه است. تحول نظام تولیدی ازکشاورزی به نظام صنعتی مستلزم بھره برداری ازمنابع اولیه جھت استفاده درکارخانه ھا و موسسات صنعتی و تولیدی با ھدف افزایش میزان تولیدات درجھت پاسخگویی به نیازھای متنوع انسانی است . با افزایش سطح تولیدات و گستردگی نیازھا و کمیابی منابع و حاکم بودن عقلانیت در رفتارھای اقتصادی، استفاده مجدد از ضایعات ایجاد شده در فرآیند تولید و مصرف کالاھا به عنوان یکی از راه حلھای مطلوب مورد توجه قرار گرفته است. درکشور ما بازیافت مواد افزون بر جنبه ھای اقتصادی ریشه درفرھنگ اصیل و دستورھای مذھبی دارد. بزرگان ما نیز ھمواره در اجتناب از اسراف تاکید کرده اند. در دھه ھای اخیر که فرھنگ مصرف در شکلھای بسیار گسترده رواج یافته استفاده بی رویه از منابع طبیعی مشکلات رو به رشد جمع آوری و دفع مواد زاید توجه برنامه ریزان و مدیران مواد زاید شهری به بازیافت زباله جلب شده و درکشورھای پیشرفته نیز کارھای جدی واساسی در این زمینه انجام یافته است. درایران از زمان تصویب قانون بلدیه ( ٢٠ ربیع الثانی سال ١٣٢۵ قمری ) نظافت شھری به عھده شھرداری گذاشته شد و این ( وظیفه در قوانین بعدی نیز استمرار پیدا کرد. براساس قانون شھرداری ( مصوب ١٣٣۴ موارد زیر در زمینه نظافت شھری به عھده شھرداری گذاشته شد. نظافت، نگھداری و تسطیح معابر، نظافت ونگھداری فاضلاب ، نظافت و نگھداری انبارھای عمومی، نظافت ونگھداری مجاری آبھا ، تعیین محل ھای مخصوص دفن زباله، مراقبت درامور بھداشت، تاسیس مراکزدرمانی جلوگیری از شیوع امراض ، نظارت بر امور اصناف و پیشه وران، جلوگیری از صنایع مزاحم، ایجاد رختشوی خانه و آب ریزگاه، ایجاد حمام عمومی، رعایت بھداشت در کارخانه ھا، رعایت پاکیزگی درگرمابه ھا و اقدامات مختلف برای نظافت و زیبایی شھر، اگرچه به مرور زمان انجام بعضی از وظایف نام برده شده به عھده وزارتخانه ھا و سازمان ھای دیگر گذاشته شد جمع آوری، حمل ونقل و دفع انواع مواد زاید جامد شھری و نظافت معابر و فضاھای عمومی ( نظیر بوستان های شھری ) ھمچنان به عهده شهرداری باقی ماند. با مراجعه به متون گذشته در دوران معاصر روند بازیافت با بازیابی کاغذ آغاز شده است . اولین بار درتاریخ ١٣١٣ کارخانه مقواسازی کرج با خرید ضایعات کاغذ و تبدیل آن به مقوا عملا فعالیت بازیافت را شروع کرد. درسال ١٣٣۵ دومین کارخانه مقواسازی به نام مقواسازی شرق و یکسال بعد از آن یعنی درسال ١٣٣۶ کاغذ سازی کهریزک درتھران شروع به کار نمودند.

15 تاریخچه بازیافت در ایران

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین 1 تا 5 ستاره نمره دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
تماس با ما