2
(1)

هماکنون بازيافت باتريهاي سربي فرسوده به ۲ شيوه سنتي و اصولي در کشور صورت ميگيرد و کارشناسان معتقدند روشهاي اصولي نيز بايد با بهکارگيري فناوريهاي نوين و اصول زيست محيطي ارتقا يابند. مطالعات انجام شده نشان ميدهد امروزه حدود ۶۰ درصد کل توليد سرب تصفيه شده از معادن سرب تامين و ۴۰ درصد باقيمانده از بازيافت قراضهها و سربارههاي باتريهاي فرسوده حاصل ميشود که اين مساله در سراسر دنيا يکي از منابع مهم دستيابي به سرب خالص است.

87 باتريهاي فرسوده منابع تامين سرب

بازيافتکنندگان سنتي معمولا در کنار اوراقچيهاي حرفهاي خودروها مستقر هستند و همراه با آنها به بازيافت باتريهاي سرب اسيدي ميپردازند و مانند کل فعاليت اوراقچيها حجم دريافتي بازيافتکنندگان سنتي قابل پيشبيني نيست. بر اساس تحقيقات دفتر بررسي آلودگي آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست که براساس تجزيه و تحليل کارشناسي از مستندات داخلي و خارجي با در نظرگيري قوانين و مقررات موجود کشور شامل قانون مديريت پسماند و کنوانسيون بازل در خصوص حملونقل برون مرزي پسماندهاي خطرناک و امحاي آنها صورت گرفته، عملکرد بازيافتکنندگان سنتي فاقد ماهيت صنعتي است و در بخش شکستن باتريها و ذوب شبکههاي سربي عملا متکي به نيروي کارگري، بدون هيچگونه آموزش، تجربه و حتي سرمايه است. باتريها به وسيله نيروي کارگري و با پتک و چکش خرد و اجزاي آن تفکيک ميشود.

براساس بررسيهاي صورت گرفته، محتويات دروني شبکهها و مواد فعال خارج و سپس باقيمانده مواد از روي شبکهها زدوده و همراه با رسوب ته باتري که عمدتا مرکب از سولفات سرب، اکسيد سرب و سرب فلزي است، وارد زبالههاي عادي ميشوند. هرچه مقدار سرمايه اين بازيافتکنندگان کمتر باشد، لوازم و تجهيزات کمتري مورد استفاده قرار ميگيرد و ابعاد محل بازيافت نيز تحت تاثير ميزان همين سرمايه است.

تحقيقات نشان ميدهد ، کيفيت سرب استحصالي ترکيبي از سرب خالص، اکسيد سرب ، آنتيموان و ناخالصي هاي سولفاتي ، کلسيمي ، آهني و مسي است که در مجموع سرب با خلوص ۹۲ تا ۹۵ درصد را حاصل ميکنند ، در کارگاههاي سنتي بازيافت امکانات آموزشي و ايمني حداقل است و کارکنان آنها از خطرات بالقوه سرب آگاهي کافي ندارند، از اينرو تعليم و آموزش اين کارکنان نيز بسيار ضروري است. بررسيها نشان ميدهد، در بعضي کارخانجات بازيافت به روشهاي اصوليتر و با رعايت بيشتر اصول زيست محيطي صورت ميگيرد و سربي با درجه خلوص ۹۹/۹۹ درصد حاصل ميشود. سيستمهاي يکپارچه تهويه و تصفيه غبار ناشي از عمليات شکستن و ديگر فرآيندهاي مربوط موجب ممانعت از آلودگي محيط زيست و استفاده از محتواي بالاي غبار سرب ميشود.

فناوريهاي روز دنيا اين امکان را ميدهد که با بهرهگيري از مبدل کالدو، توانايي استفاده از هرگونه ماده حاوي سرب محقق شود و قادر است حتي باتريها را با تمام محتويات اعم از شبکهها، مواد فعال، پوسته و بدنه و جداکنندهها بازيافت کند. همچنين بر اين اساس ميتوان باتريهاي نو را در ازاي دريافت باتري فرسوده به بهاي مصوب فروخت و در غير اين صورت مصرفکننده را موظف به پرداخت مبلغي بيشتر کرد. تحقيقات نشان ميدهد اين سياست بازگشت باتريهاي فرسوده به کارخانجات توليد باتري را فراهم ميآورد.

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین 1 تا 5 ستاره نمره دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
تماس با ما